Role of Honor

Role of Honor

Year Hon. President Hon. Secretary Hon. Treasurer
2021 – 2023 Dr Nisar Chowdri Dr Kushal Mital Dr. Roysuneel Patankar
2019 – 2021 Dr Niranjan Agarwal Dr Kushal Mital Dr. Roysuneel Patankar
2017 – 2019 Dr. Ashok Kumar Dr.Roysuneel Patankar Dr. Satish Midha U
2015 – 2017 Dr. Kumkum Singh Dr. Niranjan Agarwal Dr. Pradeep Sharma
2013 – 2015 Dr. Shekhar Suradhkar Dr. Ashok Kumar Dr. Niranjan Agarwal
2011 – 2013 Dr. Subodh Varshaney Dr. Shekhar Suradhkar Dr. J.W. Ebenesh Bensam
2009 – 2010 Dr. M.G. Narianni Dr. S.B. Chivate Dr. Niranjan Agarwal
2007 – 2008 Dr. Parvez Sheikh Dr. S.B.Chivate Dr. M.G.Narani
2005 – 2006 Dr. Mayilvaganan Dr. Parvez Sheikh Dr. M.G.Narani
2003 – 2004 Dr. Ashok Ladha Dr. Parvez Sheikh Dr. M.G.Narani
2001 – 2002 Dr. R.B.Singh Dr. Parvez Sheikh Dr. Paresh Varty
1999 – 2000 Dr. V.B.Naikwadi Dr. R.B.Singh Dr. Parvez Sheikh
1997 – 1998 Dr. D.P.Sanan Dr. R.B.Singh Dr. Kiran M.Shah
1995 – 1996 Dr. P.Sivalingam Dr. R.B.Singh Dr. Kiran M.Shah
1993 – 1994 Dr. Urmila Khanna Dr. P.K.Jhawer Dr. Kiran M.Shah
1991 – 1992 Dr. R.S.Sinha Dr. P.K.Jhawer Dr. Kiran M.Shah
1989 – 1990 Dr. P.N.Joshi Dr. H.G.Doctor Dr. P.K.Jhawer
1987 – 1988 Dr. P.K.Mukherjee Dr. H.G.Doctor Dr. P.K.Jhawer
1985 – 1986 Dr. I.T.Khubchandani Dr. P.N.Joshi Dr. H.L.Chulani
1983 – 1984 Dr. S.A.Momen Dr. P.N.Joshi Dr. H.L.Chulani
1977 – 1982 Dr. R.K.Menda Dr. H.L.Chulani Dr. P.N.Joshi